Přihlaste se na stránky

Vyplňte prosím všechny údaje!

Pokud jste se v minulosti registrovali na starých webových stránkách, vaše registrace není platná.
Prosím, zaregistrujte se znovu.

Přihlašovací údaje jsou neplatné!

Zapomněli jste heslo?

Zaregistrujte se na stránky

Dostanete přístup k přihlášce do soutěže a pak se k ní můžete kdykoliv vracet. Budete se moci taky přihlásit na semináře, využívat rady a tipy, jak si ulehčit podnikání, a dozvědět se i informace o tom, co se kolem Rozjezdů děje.

Vyplňte prosím všechny údaje!

Heslo a ověření hesla musí být stejné!

Potvrďte prosím souhlas se zpracováním osobních údajů!

Uživatel s tímto e-mailem je už zaregistrovaný!

Chyba při zpracování registrace, zkuste to prosím později znovu!

Zapomněli jste své heslo?

Zadejte svůj registrovaný e-mail, zašleme vám na něj odkaz, přes který si heslo jednoduše změníte.

Vyplňte prosím všechny údaje!

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!

Přihlašovací formulář
do soutěže T-Mobile Rozjezdy

Hezký den,

děkujeme za váš zájem přihlásit se do soutěže T-Mobile Rozjezdy. Jděte na to a začněte vyplňovat přihlášku, držíme palce! Nemusíte ji vytvořit najednou. K registračnímu formuláři se můžete vracet a upravovat a doplňovat jej až do 19. března. Nezapomeňte po každé změně použít tlačítko Uložit, ještě ale budu na přihlášce pracovat. Až budete mít přihlašovací formulář kompletně vyplněný, klikněte na Odeslat, přihláška je hotova.

Jak postupovat? Nejprve vyplňte identifikační údaje a pak se pusťte do popisu svého projektu.
Pokud se chcete inspirovat, zde jsme pro vás připravili vzorové projekty.

Rozumíme tomu, že některé informace, které potřebují porotci pro posouzení kvality vašeho projektu, jsou citlivé. Porotci proto podepisují prohlášení o mlčenlivosti a informace, které nám pošlete, se nedostanou do nepovolaných rukou.

V případě, že byste s vyplňováním přihlašovacího formuláře potřebovali jakkoliv poradit, rádi vám pomůžeme na e-mailu info@rozjezdy.cz.

Přejeme vám úspěšný rozjezd a těšíme se na setkání na regionálních seminářích a vyhlášení výsledků!

Váš tým T-Mobile Rozjezdy

Registrace

Pro možnost průběžně ukládat přihlášku je nutné se registrovat.

Uživatel s tímto e-mailem je už zaregistrovaný!

Chyba při zpracování registrace, zkuste to prosím později znovu!Identifikační údaje

zatím nepřiřazeno

Osoby, které s vámi na přihlašovaném projektu přímo podnikají, a jaká je jejich úloha (neuvádějte dodavatele, ale přímo spolupracující klíčové osoby, které s vámi podnikají)


Popis projektu

Na přihlášce vše záleží – je to podklad pro porotu, která na jejím základě rozhodne, zda postoupíte do druhého kola mezi nejlepší finalisty.

Přihláška by neměla přesáhnout 6 000 znaků včetně mezer. Jak si text rozdělíte mezi jednotlivé kapitoly, je na vás, ale nezapomeňte se alespoň stručně věnovat každému bodu.

V této kapitole by porota měla získat jasnou představu o tom, proč a jak jste se dostal(a) k myšlence podnikat, co vás motivuje a jaký máte cíl. Uveďte, jaké máte podle vás pro podnikání předpoklady, vzdělání, odborné znalosti atd.

Cílem této kapitoly je popsat, jaký výrobek či službu hodláte svým zákazníkům nabízet. Kromě faktického popisu výrobku/služby uveďte také, proč jste přesvědčeni, že jej/ji vaši zákazníci budou kupovat – tedy například čím je unikátní či inovativní, nebo zda v místě, kde jej/ji nabízíte, chybí.

Žádné podnikání by nebylo možné bez zákazníků. Proto by měl mít každý podnikatel jasno v tom, komu chce prodávat. Řekněte nám, kdo jsou vaši potenciální zákazníci: kde se vyskytují, kolik jich je, kolik vydělávají, jaké mají vzdělání či věk. Řečeno marketingově: definujte svou cílovou skupinu, aby bylo jasné, že to, co chcete nabízet, také bude mít kdo kupovat.

Máte definované zákazníky. Teď přichází otázka, jak je chcete přesvědčit, aby si vaše zboží či službu koupili. Ukažte, že máte jasno v tom, jak je oslovíte (tedy jak je dostanete do svého obchodu a jak jim doručíte informaci o své službě) a co jim budete říkat.

V neposlední řadě je u každého podnikání důležité, aby vydělávalo. Popište prosím, jak máte vše rozvrženo finančně. Jde například o následující:

 • Jaké má váš projekt náklady na rozběhnutí (tedy do čeho musíte na začátku investovat – vybavení provozovny atd.)?
 • Jaké jsou počáteční měsíční náklady na provoz?
 • S jakými příjmy zhruba počítáte a jak by se podle vás měly vyvíjet?
 • Jaký budete mít hrubý zisk, tedy příjmy minus náklady (včetně vašich osobních nákladů)?
 • Jak jste k těmto číslům dospěli? Uveďte například, kolik chcete mít denně/měsíčně zákazníků, jakou předpokládáte jejich průměrnou útratu atd.
 • Jakým způsobem plánujete pokrýt náklady na rozjezd a provoz před tím, než je pokryjete vydělanými příjmy?
 • Pokud máte zpracovanou detailní finanční rozvahu, pochlubte se.
 • Má váš projekt jiný cíl než vytváření zisku?

Každé podnikání je také o lidech. Pokud již nyní to vaše vyžaduje více než jen vaši práci, řekněte, jak je váš projekt zajištěn personálně? A jak plánujete růst do budoucna? Jak složité/jednoduché bude nalézt další zaměstnance?

Porotě pomůže udělat si lepší obrázek o vašem podnikatelském záměru, pokud přihlášku doprovodíte názornými materiály: fotografiemi výrobku nebo provozovny, případně dalšími dokumenty, jako jsou letáky a plakáty. Maximální datová velikost všech souborů je 50 MB, před vložením příloh raději přihlášku uložte klikem na tlačítko Uložit. Poté nahrajte soubory.

Velikost nahraných souborů je větší o XXX Mb. Povolené maximum je 50 MB (52 428 800 b).

Čestné prohlášení

Přihlašovatel projektu prohlašuje, že splňuje podmínky zařazení do soutěže a zavazuje se respektovat pravidla soutěže, přičemž si je vědom, že v případě jejich porušení může být ze soutěže vyloučen.

Přihlašovatel prohlašuje, že působí v místě (příslušný kraj), který v přihlašovacím formuláři označil, a v okamžiku potvrzení přihlašovacího formuláře (tj. v okamžiku, kdy jej příslušným tlačítkem odesílá) není přihlášen do jiné soutěže zaměřené na podporu podnikatelů či obdobných projektů (dále jen „obdobný projekt“), ani se do obdobného projektu v průběhu trvání soutěže nepřihlásí.

Přihlašovatel rovněž prohlašuje, že i. není v úpadku dle insolvenčního zákona, ii. nemá v evidenci zachyceny daňové nedoplatky, iii. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem jeho činnosti, nebo pro trestný čin proti majetku, iv. nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.K registračnímu formuláři se můžete vracet až do 19. března, změny uložíte klikem na tlačítko Uložit, ještě ale budu na přihlášce pracovat. Až budete mít přihlašovací formulář kompletně vyplněný, klikněte na tlačítka Odeslat, přihláška je hotova. Odesláním přihlášky budete zařazeni do soutěže.

Přihlašování do soutěže bude zahájeno v lednu 2018.

Pravidla

Pravidla soutěže T-Mobile Rozjezdy (dále jen Pravidla)

I. Obecná ustanovení

Tato Pravidla upravují podmínky soutěže T-Mobile Rozjezdy (dále jen Soutěž), kterou pořádá společnost T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 (dále jen T-Mobile). Tato Pravidla jsou v plném znění dostupná na webových stránkách www.rozjezdy.cz. V případě rozporů s jakýmikoliv zkrácenými či jinde publikovanými pravidly má vždy přednost úplné znění Pravidel zveřejněné na výše uvedených webových stránkách.

II. Přihlášky do Soutěže

 1. Počátek Soutěže je stanoven na 30. 1. 2017. Počínaje tímto dnem se může do Soutěže přihlásit kterýkoliv subjekt splňující podmínky stanovené v těchto Pravidlech. Zájemce o účast v soutěži se musí nejprve zaregistrovat na www.rozjezdy.cz a následně pravdivě a úplně vyplnit a potvrdit přihlašovací formulář prostřednictvím kliknutí na tlačítko Odeslat, přihláška je hotova, umístěné na konci formuláře (dále jen Potvrzení přihlašovacího formuláře). Výše uvedené jednání je zájemce o účast v soutěži povinen provést nejpozději do 19. 3. 2017, 23:59:59 hodin SEČ. O přihlášení do Soutěže informuje T-Mobile přihlašovatele prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, kterou přihlašovatel uvedl do přihlašovacího formuláře. Okamžikem doručení uvedeného e-mailu je účastník považován za přihlášeného účastníka Soutěže (dále jen Účastník). Nebude-li přihlašovací formulář obsahovat veškeré potřebné informace, nebo nebudou-li dosahovat potřebné kvality, může být Účastník ze Soutěže vyřazen.
 2. Potvrzením přihlašovacího formuláře vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat, přičemž výslovně souhlasí zejména s podmínkami, za kterých budou zpracovávány jeho osobní údaje (viz. zejm. článek VII. těchto Pravidel). Potvrzením přihlašovacího formuláře rovněž Účastník výslovně prohlašuje, že řádně a oprávněně vyplnil přihlašovací formulář a uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.
 3. Zjistí-li T-Mobile v průběhu Soutěže nebo po jejím skončení, že Účastník uvedl v přihlašovacím formuláři nebo v průběhu Soutěže nepravdivé údaje či prohlášení nebo nepředložil-li požadované doklady (viz. zejména čl. III. odst. 2. Pravidel), je T-Mobile oprávněn jej ze Soutěže vyloučit, a pokud byla uvedenému účastníkovi poskytnuta výhra, žádat její vydání (vrácení) a nahrazení újmy, která T-Mobile vznikla.
 4. Zájemce o účast v Soutěži nesmí být v okamžiku potvrzení přihlašovacího formuláře přihlášen do jiné soutěže zaměřené na podporu podnikatelů (soutěže pořádané jiným pořadatelem) či obdobných projektů v průběhu trvání Soutěže. Stane-li se Účastník výhercem, platí pro něj rovněž povinnost stanovená v poslední odrážce uvedené v čl. VII. odst. 3. Pravidel.

III. Účastníci Soutěže

 1. Do Soutěže se může přihlásit a účastnit se jí každá fyzická osoba či právnická osoba, která podniká v České republice dle platných právních předpisů, přičemž její činnost a její přihlašovaný projekt netrvá více než jeden rok, a oprávnění, na základě kterého je činnost vykonávána, nebylo vydáno dříve než 12 měsíců před podáním přihlášky do Soutěže, případně (bylo-li oprávnění vydáno dříve než 12 měsíců před podáním přihlášky do Soutěže) prokáže-li uvedená osoba, že příslušnou podnikatelskou činnost začala znovu vykonávat (například ji obnovila) až 12 měsíců před podáním přihlášky do Soutěže (například dokladem o pozastavení činnosti či jinými doklady či důkazy, které T-Mobile uzná za dostatečné). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že podnikatelská činnost subjektu je nezbytným předpokladem, subjekty působící v oblasti, kterou uspokojují nestátní neziskové organizace (zejména o.p.s., nadace či nadační fondy a občanská sdružení) se nemohou Soutěže účastnit.
 2. Do Soutěže se může přihlásit a účastnit se jí rovněž každá fyzická osoba či právnická osoba, která zatím nepodniká, ale má prokazatelně doložitelný podnikatelský záměr, jehož zahájení je realizovatelné do 6 měsíců od vyhodnocení Soutěže. Účastníci této kategorie se v případě výhry zavazují, že nejpozději do 30. 6. 2017 získají oprávnění (např. živnostenský list) na základě, kterého budou moci zahájit prokazatelně svou činnost, která byla předmětem posuzování v Soutěži, a doloží T-Mobile písemné podklady, ze kterých bude získání oprávnění pro tyto činnosti zřejmé.
 3. Kterákoliv z osob specifikovaných v odst. 1. nebo 2. tohoto článku Pravidel musí splňovat rovněž následující podmínky: i. nesmí být v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ii. nesmí mít v evidenci zachyceny daňové nedoplatky, iii. musí splňovat podmínku, že nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku, iv. nesmí mít splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 4. Podmínky uvedené v odst. 1 až 3. tohoto článku Pravidel musí Účastník splňovat v okamžiku přihlášení do Soutěže i v jejím průběhu. Splnění podmínek je každý přihlašovatel povinen prokázat při přihlášení do Soutěže čestným prohlášení (viz. příslušná část přihlašovacího formuláře). Každý výherce je navíc povinen na vyžádání prokázat splnění podmínek uvedených v odst. 3. bod (ii) až (iv) tohoto článku Pravidel nejpozději při převzetí výhry, a to předložením výpisu z trestního rejstříku, potvrzením finančního úřadu o daňové bezdlužnosti a obdobného potvrzení České správy sociálního zabezpečení, která prokazuje skutečnosti uvedené v odst. 3. bod (iv) tohoto článku Pravidel, přičemž žádný z předložených dokladů nesmí být v době předložení starší 3 měsíců. Každý výherce je rovněž povinen na vyžádání T-Mobile předložit platné živnostenské oprávnění (fyzická osoba) nebo výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba) na činnost, se kterou se účastnil Soutěže a vyhrál.
 5. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci T-Mobile (včetně zaměstnanců přidělených k práci v T-Mobile), jakékoliv osoby, které se svou činností podílely či podílí na této Soutěži či její organizaci. Z výše uvedeného pravidla je jediná výjimka, a to zaměstnanci T-Mobile, kteří jsou v době Potvrzení přihlašovacího formuláře dle čl. II. odst. 1. Pravidel na mateřské nebo rodičovské dovolené a nepodíleli se na přípravě Soutěže či její organizaci, tj. tito zaměstnanci T-Mobile se mohou Soutěže zúčastnit.
 6. Do soutěže se mohou přihlásit i soutěžící z minulých ročníků, pokud splňují podmínky stanovené v těchto Pravidlech. Z výše uvedeného pravidla je výjimka, že ze soutěže jsou vyloučeni vítězové z minulých ročníků.

IV. Předmět Soutěže

 1. T-Mobile prostřednictvím této Soutěže podporuje začínající drobné podnikatele. Předmětem Soutěže je posouzení projektů přihlášených Účastníků ze strany odborné poroty, která vybere 3 účastníky s projekty s nejlepší realizací podnikatelského nápadu v každém kraji České republiky (regionální výherci). Porota si vyhrazuje právo výherce nevybrat a/nebo ceny neudělit, pokud kvalita přihlášených projektů nebude dostačující.

  Z regionálních výherců umístěných na prvním (1) místě vzejde celostátní vítěz T-Mobile Rozjezdů, tj. vítěz, jehož projekt odborná porota vyhodnotí jako nejlepší z regionálních výherců na prvních místech. Celostátní vítěz získává Cenu poroty.

  Z regionálních výherců umístěných na prvním (1), druhém (2) a třetím (3) místě v každém kraji bude veřejným hlasováním na internetu (viz. čl. V. Pravidel) rovněž vybrán jeden (1) vítěz on-line hlasování T-Mobile Rozjezdů, který získá Cenu veřejnosti.
 2. Každá odborná porota potvrdí výsledky podpisem každého z porotců na výsledkové listině. Výsledkové listiny budou uloženy u T-Mobile. Výsledky rozhodnutí odborné poroty jsou konečné, není možné se proti nim odvolat ani se domáhat jejich změny.
 3. Každý Účastník Soutěže se může účastnit Soutěže pouze s jedním projektem a v tom kraji, ve kterém má místo podnikání (v případě fyzických osob) či sídlo (v případě právnických osob). T-Mobile si vyhrazuje právo přeřadit účastníka Soutěže do kraje, ve kterém Účastník své služby prokazatelně převážně poskytuje, resp. ve kterém prokazatelně převážně dodává své výrobky. Takový kraj Účastník Soutěže označí v přihlašovacím formuláři jako místo, ve kterém převážně poskytuje služby či dodává výrobky.
 4. Pro každý kraj České republiky bude samostatná odborná porota. Každá regionální odborná porota bude složena ze zástupců T-Mobile, partnerů Soutěže, médií a regionálních vítězů předcházejícího ročníku. Při výběru členů odborné poroty bude brán zřetel na znalost podnikatelského prostředí daného regionu. Porota bude posuzovat projekty podle tří kritérií:
  • originalita a inovativnost
  • obchodní model, tj. ekonomický potenciál, životaschopnost a udržitelnost nápadu v praxi
  • kvalita zpracování projektu
  Hodnocení proběhne ve dvou kolech. V prvním kole porota vybere v každém regionu pět finalistů. Druhé kolo proběhne na regionálním semináři, kde porota mezi finalisty vybere regionální vítěze na 1. až 3. místě.
 5. V rámci posuzování projektu jsou T-Mobile či odborná porota oprávněni vyžádat si od finalistů dodatečné informace či podklady za účelem posouzení projektu a jejich předpokladů, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu, poštou nebo osobně na semináři, který bude uspořádán a oznámen přihlášeným Účastníkům. V případě, že se soutěžící semináře nezúčastní a nepředstoupí před porotu, je porota oprávněna vyřadit jej ze seznamu finalistů a na jeho místo nominovat dalšího v pořadí.
 6. T-Mobile si je vědom citlivosti některých informací, které poskytují Účastníci v rámci podkladů pro účast v Soutěži. Z tohoto důvodu podepisují porotci prohlášení o mlčenlivosti, které je zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech označených účastníky jako obchodní tajemství a zakazuje nakládání s takovými informacemi k jiným účelům než pro potřeby vyhodnocení Soutěže.
 7. Odborné posuzování přihlášených projektů probíhá v období od 20. 3. 2017 do 3. 5. 2017. K vyhlášení výherců každého regionálního kola dojde v závěru uskutečněného regionálního semináře pro příslušný region (kraj). Regionální semináře budou probíhat v období od 11. 4. 2017 do 12. 5. 2017.

V. Celostátní kolo

 1. Po ukončení všech regionálních kol proběhne celostátní kolo Soutěže, jehož součástí je hlasování poroty o celostátním vítězi Soutěže, který dostane Cenu poroty, a on-line hlasování veřejnosti o vítězi, který dostane Cenu veřejnosti. Do celostátního hlasování poroty postupují ti účastníci soutěže, kteří se umístili na 1. místě v jednotlivých krajích. Do on-line hlasování postupují ti účastníci soutěže, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě v jednotlivých krajích.
 2. O celostátním výherci Soutěže (Cena poroty) rozhodne odborná porota, složená ze zástupců společnosti T-Mobile a partnerů soutěže, na základě posouzení všech projektů, které se umístily na 1. místě v jednotlivých krajích.
 3. O výherci on-line hlasování rozhodne veřejné hlasování na internetových stránkách Soutěže www.rozjezdy.cz v termínu od 22. 5. 2017 12:00:00 hodin do 4. 6. 2017, 23:59:59 hodin SEČ. Každý hlasující je oprávněn využít k hlasování pouze jednu e-mailovou adresu a z každé e-mailové adresy lze hlasovat pouze jednou. V případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas z hlasování vyřazen. Používání jakýchkoliv mechanických, elektronických či obdobných zařízení určených k zasílání hlasů (např. automatické odesílání, soutěžní roboti) se zakazuje.
 4. Výhercem on-line hlasování se stane účastník, který pro svůj projekt získá způsobem a v čase uvedenými v odst. 3. tohoto článku Pravidel nejvyšší počet hlasů. Výherce on-line hlasování bude oficiálně oznámen během celostátního vyhlášení výsledků soutěže T-Mobile Rozjezdy, které se uskuteční 15. 6. 2017. Výherce Ceny veřejnosti i výherce Ceny poroty budou po oficiálním vyhlášení také uveřejněni na webových stránkách a sociálních sítích Soutěže, T-Mobile a partnerů Soutěže.

VI. Výhry

 1. Vedle bezplatných seminářů, poradenství a komunikační podpory, zejména publicity, v souvislosti se Soutěží získá Účastník Soutěže, který se umístí na 1. místě v každém kraji České republiky, ceny v celkové hodnotě 111 578 Kč. Podrobný popis cen naleznete zde.
 2. Vedle bezplatných seminářů, poradenství a komunikační podpory, zejména publicity, v souvislosti se Soutěží získá účastník Soutěže, který se umístí na 2. místě v každém kraji České republiky, ceny v celkové hodnotě 29 904 Kč. Podrobný popis cen naleznete zde.
 3. Vedle bezplatných seminářů, poradenství a komunikační podpory, zejména publicity, v souvislosti se Soutěží získá účastník Soutěže, který se umístí na 3. místě v každém kraji České republiky, ceny v celkové hodnotě 27 804 Kč. Podrobný popis cen naleznete zde.
 4. Celostátní výherce Soutěže získá Cenu poroty v celkové hodnotě 481 623 Kč. Podrobný popis ceny naleznete zde.
 5. Výherce on-line hlasování Soutěže získá Cenu veřejnosti v celkové hodnotě 254 623 Kč. Podrobný popis ceny naleznete zde.
  • V případě, že výherce 1. místa v regionálním kole soutěže získá Cenu poroty, jeho výhra tarif pro podnikatele M a Datový balíček pro Mobil 4 GB k tarifu navíc bude automaticky změněna na tarif pro podnikatele L a mobilní internet 4 GB k tarifu navíc odpovídající výhře udělované v rámci Ceny poroty.
  • V případě, že výherce 1. – 3. místa v regionálním kole soutěže vyhraje Cenu veřejnosti, jeho výhra tarif pro podnikatele M a Datový balíček pro Mobil 4 GB k tarifu navíc bude automaticky změněna na tarif pro podnikatele L a Datový balíček pro Mobil 4 GB k tarifu navíc odpovídající výhře udělované v rámci Ceny veřejnosti.
 6. K předání výher u výherců regionálních kol dojde v závěru uskutečněného regionálního semináře pro příslušný region (kraj) v místech jejich konání. Kterákoliv výhra musí být vyčerpána účelově v souvislosti s činností posuzovanou v rámci Soutěže, a to přímo výhercem či jím založenou právnickou osobou, kterou zamýšlel založit v souvislosti s projektem posuzovaným v rámci Soutěže (pro účastníky dle čl. III. odst. 2. Pravidel). Výhra je považována za příjem do podnikání příslušného výherce, výherce je v souladu s příslušnými právními předpisy povinen vypořádat své daňové povinnosti s výhrou související. Kterákoliv výhra označená jako „Finanční podpora na rozvoj činnosti" musí být vyčerpána do půl roku od převzetí výhry. Výherce bere na vědomí a souhlasí s tím, že výhra označená Balíček služeb může být výherci aktivována až poté, co předloží platné IČ (které musí předložit nejpozději do 31. 8. 2017) a uzavře s T-Mobile Účastnickou smlouvu.
 7. Nesplní-li výherce kteroukoliv z podmínek Soutěže daných Pravidly anebo porušil-li Pravidla (anebo je z této skutečnosti důvodně podezřelý), nebude mu výhra přiznána ani poskytnuta. Výhra, která není přiznána anebo poskytnuta Výherci, propadá ve prospěch T-Mobile. Nepřiznáním výhry se rozumí, že na ní Účastník soutěže ztrácí nárok. Poruší-li kterýkoliv výherce Pravidla poté, co mu byla výhra přiznána a poskytnuta, je povinen výhru bezodkladně po výzvě T-Mobile vrátit, přičemž v případě služeb je povinen uhradit běžnou cenu služeb, které mu již byly poskytnuty.
 8. Nepeněžité výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou soudně vymahatelné. Na výhru není právní nárok. Kterákoliv odborná porota může rozhodnout o tom, že některá z cen (nebo všechny) nebude udělena.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Okamžikem sdělení osobních údajů (zejména vyplněním a Potvrzením přihlašovacího formuláře dle článku II. těchto Pravidel) uděluje fyzická osoba (přihlašovatel) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, T-Mobile jakožto správci, resp. společnosti AC & C, Public Relations, s.r.o., se sídlem U Ladronky 7, Praha 6, IČ 25112716, případně dalším subdodavatelům předem v souladu s právními předpisy uveřejněným, jakožto zpracovatelům, svůj souhlas ke zpracování jeho údajů v rozsahu sdělených údajů (obsažených v přihlašovacím formuláři), a to pro účely kontroly průběhu Soutěže a plnění jejich podmínek, předání výhry, zveřejnění výherce a za účelem nabízení produktů a služeb. Fyzická osoba (odesílatel) uděluje výše uvedený souhlas na dobu neurčitou (maximálně však na dobu 5 let od potvrzení Přihlašovacího formuláře), přičemž je oprávněna ho kdykoliv odvolat, je si však vědoma, že odvolání souhlasu může být důvodem nepřiznání jeho případné výhry anebo nedoručitelnosti jeho případné výhry.
 2. Účastníci Soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách, používaných T-Mobile, přičemž rovněž souhlasí, že v souvislosti se Soutěží mohou být T-Mobile pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a tyto záznamy mohou být dále po neomezenou dobu použity zejména pro marketingové a propagační účely T-Mobile a/nebo dalších ročníků Soutěže. Účastník souhlasí a zavazuje se, že se bude v případě účasti v celostátním kole Soutěže či jakékoliv výhry v Soutěži (platí i pro výherce na 2., resp. třetím místě, kteří obdrží cenu) účastnit marketingových či obdobných akcí T-Mobile, případně jeho obchodních partnerů a rovněž se na výzvu T-Mobile zúčastní případného natáčení obrazových a zvukových záznamů či pořizování snímků a dalších akcí souvisejících s prezentací Soutěže či jejích dalších ročníků.
 3. Výherci souhlasí s tím, že při předání výhry s nimi bude podepsán dokument, kterým se zaváží zejména:
  • poskytnout součinnost nezbytnou pro propagaci Soutěže a/nebo jejich vítězství v Soutěži s využitím zejména jejich jména, příjmení, věku, bydliště a podnikatelské činnosti, se kterou se účastnili Soutěže (včetně jejich podnikatelského a životního příběhu a/nebo využití podobizen a audiovizuálních záznamů jejich osoby), přičemž pro uvedené potřeby jsou povinni zejména bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dnů) komunikovat s T-Mobile (či jeho subdodavateli), tj. v uvedené lhůtě zejména odpovídat na položené dotazy, a rovněž plnit ve stanovených lhůtách své závazky (například poskytnutí podkladů, fotografií, zodpovězení otázek atp.)
  • propagovat Soutěž vždy způsobem nediskriminačním k případným jiným soutěžím, kterých se výherce účastnil nebo zúčastní (např. před zahájením Soutěže nebo v souladu s těmito Pravidly)
  • neodkladně informovat T-Mobile po dobu šesti měsíců po převzetí výhry o všech kontaktech ze strany médií a poskytovat informace médiím pouze po odsouhlasení ze strany T-Mobile
  • nepřihlásit se alespoň po dobu 6 měsíců následujících po převzetí výhry do jiné soutěže zaměřené na podporu podnikatelů a neposkytovat této jiné soutěži v uvedené lhůtě jakoukoliv marketingovou podporu a propagaci.
 4. Plnění výše uvedených povinností může být ze strany T-Mobile zajištěno pokutou či stiženo náhradou újmy při neplnění povinností.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. T-Mobile si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na webových stránkách www.rozjezdy.cz. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok účastníků soutěže na náhradu újmy či nákladů vynaložených v Soutěži.
 2. T-Mobile může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže (včetně hlasování o výherci on-line hlasování) za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže (včetně hlasování o výherci on-line hlasování), vyhrazuje si T-Mobile právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit Soutěž nebo její části (například hlasování o celostátním výherci). T-Mobile je oprávněn ověřit způsobilost účastníka účastnit se Soutěže či vyhrát výhru, a to dle těchto Pravidel i platných právních předpisů, přičemž negativní ověření má za následek nepřiznání anebo neposkytnutí výhry.
 3. T-Mobile nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 4. T-Mobile nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže a újmy, ke kterým by mohlo dojít v souvislosti s účastí v Soutěži. T-Mobile není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem či v důsledku nedostatečného pokrytí signálem.
 5. T-Mobile si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli účastníka soutěže ze Soutěže v případě, že by takový účastník soutěže porušoval Pravidla či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 6. T-Mobile upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a může rovněž zakládat právo T-Mobile na náhradu způsobené újmy.

Datum vydání Pravidel: 3. 1. 2017

T-Mobile Czech Republic a. s.