Přihlaste se na stránky

Vyplňte prosím všechny údaje!

Přihlašovací údaje jsou neplatné!

Zapomněli jste heslo?

Zaregistrujte se na stránky

Dostanete přístup k přihlášce do soutěže a pak se k ní můžete kdykoliv vracet. Budete se moci taky přihlásit na semináře, využívat rady a tipy, jak si ulehčit podnikání, a dozvědět se i informace o tom, co se kolem Rozjezdů děje.

Vyplňte prosím všechny údaje!

Heslo a ověření hesla musí být stejné!

Potvrďte prosím souhlas se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů pro účely programu T-Mobile Rozjezdy.

Uživatel s tímto e-mailem je už zaregistrovaný!

Chyba při zpracování registrace, zkuste to prosím později znovu!

Zapomněli jste své heslo?

Zadejte svůj registrovaný e-mail, zašleme vám na něj odkaz, přes který si heslo jednoduše změníte.

Vyplňte prosím všechny údaje!

Chyba při zpracování požadavku,
zkuste to prosím později znovu!

Opravdu si přejete zrušit registraci?

Zrušením registrace budou odstraněny veškeré vaše osobní údaje. Nebudete se moci zůčastnit soutěže ani semináře.

Přihláška do soutěže

Přihlašování do soutěže bylo již ukončeno.

Pravidla

Pravidla soutěže T-Mobile Rozjezdy (dále jen Pravidla)

I. Obecná ustanovení

Tato Pravidla upravují podmínky soutěže T-Mobile Rozjezdy (dále jen Soutěž), kterou pořádá společnost T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3787 (dále jen T-Mobile). Tato Pravidla jsou v plném znění dostupná na webových stránkách www.rozjezdy.cz. V případě rozporů s jakýmikoliv zkrácenými či jinde publikovanými pravidly má vždy přednost úplné znění Pravidel zveřejněné na výše uvedených webových stránkách.

II. Přihlášky do Soutěže

 1. Počátek Soutěže je stanoven na 25. 1. 2019. Počínaje tímto dnem se může do Soutěže přihlásit kterýkoliv subjekt splňující podmínky stanovené v těchto Pravidlech. Zájemce o účast v Soutěži se musí nejprve zaregistrovat na www.rozjezdy.cz a následně pravdivě a úplně vyplnit a potvrdit přihlašovací formulář prostřednictvím kliknutí na tlačítko Uložit a odeslat, umístěné na konci formuláře (dále jen Potvrzení přihlašovacího formuláře). Výše uvedené jednání je zájemce o účast v soutěži povinen provést nejpozději do 4. 3. 2019 do 23:59:59 hodin SEČ. O přihlášení do Soutěže informuje T-Mobile zájemce prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, kterou zájemce uvedl do přihlašovacího formuláře. Okamžikem doručení uvedeného e-mailu je zájemce považován za přihlášeného účastníka Soutěže (dále jen Účastník). Nebude-li přihlašovací formulář obsahovat veškeré potřebné informace, nebo nebudou-li dosahovat potřebné kvality, nemusí být zájemce do Soutěže přihlášen, nebo může být Účastník ze Soutěže vyřazen.
 2. Potvrzením přihlašovacího formuláře vyjadřuje zájemce svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat, přičemž výslovně souhlasí zejména s podmínkami, za kterých budou zpracovávány jeho osobní údaje (viz. zejm. článek VII. těchto Pravidel). Potvrzením přihlašovacího formuláře rovněž zájemce výslovně prohlašuje, že řádně a oprávněně vyplnil přihlašovací formulář a uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.
 3. Zjistí-li T-Mobile v průběhu Soutěže nebo po jejím skončení, že Účastník uvedl v přihlašovacím formuláři nebo v průběhu Soutěže nepravdivé údaje či prohlášení nebo nepředložil-li požadované doklady (viz. zejména čl. III. odst. 2. Pravidel), je T-Mobile oprávněn jej ze Soutěže vyloučit, a pokud byla uvedenému Účastníkovi poskytnuta výhra, žádat její vydání (vrácení) a nahrazení újmy, která T-Mobile vznikla.
 4. Zájemce o účast v Soutěži nesmí být v okamžiku potvrzení přihlašovacího formuláře přihlášen do jiné celostátní soutěže zaměřené na podporu podnikatelů (soutěže pořádané jiným pořadatelem) či obdobných projektů v průběhu trvání Soutěže. Stane-li se Účastník výhercem, platí pro něj rovněž povinnost stanovená v poslední odrážce uvedené v čl. VII. odst. 3. Pravidel.

III. Účastníci Soutěže

 1. Do Soutěže se může přihlásit a účastnit se jí každá fyzická osoba či právnická osoba, která podniká v České republice dle platných právních předpisů, přičemž její činnost a její přihlašovaný projekt netrvá více než jeden rok, a oprávnění, na základě kterého je činnost vykonávána, nebylo vydáno dříve než 12 měsíců před podáním přihlášky do Soutěže, případně (bylo-li oprávnění vydáno dříve než 12 měsíců před podáním přihlášky do Soutěže) prokáže-li uvedená osoba, že příslušnou podnikatelskou činnost začala znovu vykonávat (například ji obnovila) až 12 měsíců před podáním přihlášky do Soutěže (například dokladem o pozastavení činnosti či jinými doklady či důkazy, které T-Mobile uzná za dostatečné). Pro vyloučení pochybností se stanoví, že podnikatelská činnost subjektu je nezbytným předpokladem pro jeho účast v Soutěži, subjekty působící v oblasti, kterou uspokojují nestátní neziskové organizace (zejména o.p.s., nadace či nadační fondy a občanská sdružení) se nemohou Soutěže účastnit.
 2. Do Soutěže se může přihlásit a účastnit se jí rovněž každá fyzická osoba či právnická osoba, která zatím nepodniká, ale má prokazatelně doložitelný podnikatelský záměr, jehož zahájení je realizovatelné do 6 měsíců od vyhodnocení Soutěže. Účastníci této kategorie se v případě výhry zavazují, že nejpozději do 30. 6. 2019 získají oprávnění (např. živnostenský list) na základě, kterého budou moci zahájit prokazatelně svou činnost, která byla předmětem posuzování v Soutěži, a doloží T-Mobile písemné podklady, ze kterých bude získání oprávnění pro tyto činnosti zřejmé.
 3. Kterákoliv z osob specifikovaných v odst. 1. nebo 2. tohoto článku Pravidel musí splňovat rovněž následující podmínky: i. nesmí být v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ii. nesmí mít v evidenci zachyceny daňové nedoplatky, iii. musí splňovat podmínku, že nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku, iv. nesmí mít splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 4. Podmínky uvedené v odst. 1 až 3. tohoto článku Pravidel musí Účastník splňovat v okamžiku přihlášení do Soutěže i v jejím průběhu. Splnění podmínek je každý zájemce povinen prokázat při přihlášení do Soutěže čestným prohlášení (viz. příslušná část přihlašovacího formuláře). Každý výherce je navíc povinen na vyžádání prokázat splnění podmínek uvedených v odst. 3. bod (ii) až (iv) tohoto článku Pravidel nejpozději při převzetí výhry, a to předložením výpisu z trestního rejstříku, potvrzením finančního úřadu o daňové bezdlužnosti a obdobného potvrzení České správy sociálního zabezpečení, která prokazuje skutečnosti uvedené v odst. 3. bod (iv) tohoto článku Pravidel, přičemž žádný z předložených dokladů nesmí být v době předložení starší 3 měsíců. Každý výherce je rovněž povinen na vyžádání T-Mobile předložit platné živnostenské oprávnění (fyzická osoba) nebo výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba) na činnost, se kterou se účastnil Soutěže a vyhrál.
 5. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny jakékoliv osoby, které se svou činností podílely či podílí na této Soutěži či její organizaci.
 6. Do soutěže se mohou přihlásit i soutěžící z minulých ročníků, pokud splňují podmínky stanovené v těchto Pravidlech. Z výše uvedeného pravidla je výjimka, že ze Soutěže jsou vyloučeni vítězové z minulých ročníků.
 7. Přihlášením do Soutěže se Účastník zavazuje, že se bude v případě účasti v celostátním kole Soutěže či v případě získání jakékoliv výhry v Soutěži (platí i pro výherce na 2., resp. 3. místě, kteří obdrží cenu) účastnit marketingových či obdobných akcí T-Mobile, případně jeho obchodních partnerů a rovněž se na výzvu T-Mobile zúčastní případného natáčení obrazových a zvukových záznamů či pořizování snímků a dalších akcí souvisejících s prezentací Soutěže či jejích dalších ročníků.
 8. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že získání některé z výher může být podmíněno splněním doplňkových podmínek, jako např. dosažení, nebo nepřekročení, určité věkové hranice.
 9. Výherci souhlasí s tím, že při předání výhry s nimi bude podepsán dokument (předávací protokol), kterým se zaváží zejména:
  • poskytnout součinnost T-Mobile nezbytnou pro propagaci Soutěže a/nebo jejich vítězství v Soutěži s využitím zejména jejich jména, příjmení, věku, bydliště a podnikatelské činnosti, se kterou se účastnili Soutěže (včetně jejich podnikatelského a životního příběhu a/nebo využití podobizen a audiovizuálních záznamů jejich osoby), přičemž pro uvedené potřeby jsou povinni zejména bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dnů) komunikovat s T-Mobile (či jeho subdodavateli), tj. v uvedené lhůtě zejména odpovídat na položené dotazy, a rovněž plnit ve stanovených lhůtách své závazky (například poskytnutí podkladů, fotografií, zodpovězení otázek atp.)
  • propagovat Soutěž vždy způsobem nediskriminačním k případným jiným soutěžím, kterých se výherce účastnil nebo zúčastní (např. před zahájením Soutěže nebo v souladu s těmito Pravidly)
  • neodkladně informovat T-Mobile po dobu šesti měsíců po převzetí výhry o všech kontaktech ze strany médií a poskytovat informace médiím pouze po odsouhlasení ze strany T-Mobile

  • nepřihlásit se alespoň po dobu 6 měsíců následujících po převzetí výhry do jiné soutěže zaměřené na podporu podnikatelů a neposkytovat této jiné soutěži v uvedené lhůtě jakoukoliv marketingovou podporu a propagaci
  • průběžně e-mailem informovat o svých uskutečněných a plánovaných aktivitách (včetně obrazového materiálu) v rámci projektu, na který získal výhru, a to formou odpovědí na zaslané e-mailové dotazy

IV. Předmět Soutěže

 1. T-Mobile prostřednictvím této Soutěže podporuje začínající drobné podnikatele. Předmětem Soutěže je posouzení projektů přihlášených Účastníků ze strany odborné poroty, která vybere 3 účastníky s projekty s nejlepší realizací podnikatelského nápadu v každém kraji České republiky (regionální výherci). Porota si vyhrazuje právo výherce nevybrat a/nebo ceny neudělit, pokud kvalita přihlášených projektů nebude dostačující.

  Z regionálních výherců umístěných na prvním (1) místě vzejde (viz. čl. V. Pravidel) celostátní vítěz T-Mobile Rozjezdů, tj. vítěz, jehož projekt odborná porota vyhodnotí jako nejlepší z regionálních výherců na prvních místech. Celostátní vítěz získává Cenu poroty.

  Z regionálních výherců umístěných na prvním (1) místě vzejde (viz. čl. V. Pravidel) celostátní vítěz T-Mobile Rozjezdů, tj. vítěz, jehož projekt odborná porota vyhodnotí jako nejlepší z regionálních výherců na prvních místech. Celostátní vítěz získává Cenu poroty.
 2. Každá odborná porota potvrdí výsledky podpisem každého z porotců na výsledkové listině. Výsledkové listiny budou uloženy u T-Mobile. Výsledky rozhodnutí odborné poroty jsou konečné, není možné se proti nim odvolat ani se domáhat jejich změny.
 3. Každý Účastník Soutěže se může účastnit Soutěže pouze s jedním projektem a v tom kraji, ve kterém má místo podnikání (v případě fyzických osob) či sídlo (v případě právnických osob). T-Mobile si vyhrazuje právo přeřadit účastníka Soutěže do kraje, ve kterém Účastník své služby prokazatelně převážně poskytuje, resp. ve kterém prokazatelně převážně dodává své výrobky. Takový kraj Účastník Soutěže označí v přihlašovacím formuláři jako místo, ve kterém převážně poskytuje služby či dodává výrobky.
 4. Regionální odborná porota bude složena ze zástupců T-Mobile a partnerů Soutěže. Při výběru členů odborné poroty bude brán zřetel na znalost podnikatelského prostředí daného regionu. Porota bude posuzovat projekty zejména podle originality a inovativnosti projektu (nápad), obchodního modelu (finanční rozvaha, udržitelnost a prostor pro růst) a kvalita zpracování.
 5. V rámci posuzování projektu jsou T-Mobile či odborná porota oprávněni vyžádat si od Účastníků dodatečné informace či podklady za účelem posouzení projektu a jejich předpokladů, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu, poštou nebo osobně na semináři, který bude uspořádán a oznámen přihlášeným Účastníkům. V případě, že se Účastník semináře nezúčastní a nepředstoupí před porotu, je porota oprávněna jej vyřadit ze seznamu finalistů a na jeho místo nominovat dalšího v pořadí.
 6. T-Mobile si je vědom citlivosti některých informací, které poskytují Účastníci v rámci podkladů pro účast v Soutěži. Z tohoto důvodu podepisují porotci prohlášení o mlčenlivosti, které je zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech označených účastníky jako obchodní tajemství a zakazuje nakládání s takovými informacemi k jiným účelům než pro potřeby vyhodnocení Soutěže.
 7. Odborné posuzování přihlášených projektů probíhá v období od 5. 3. 2019 do 10. 4. 2019. K vyhlášení výherců každého regionálního kola dojde v závěru uskutečněného regionálního semináře pro příslušný region (kraj). Regionální semináře budou probíhat v období od 26. 3. 2019 do 17. 4. 2019.

V. Celostátní kolo

 1. Po ukončení všech regionálních kol proběhne celostátní kolo Soutěže, jehož součástí je hlasování poroty o celostátním vítězi Soutěže, který dostane Cenu poroty, a on-line hlasování veřejnosti o vítězi, který dostane Cenu veřejnosti. Do celostátního hlasování poroty postupují ti Účastníci soutěže, kteří se umístili na 1. místě v jednotlivých krajích. Do on-line hlasování postupují ti Účastníci soutěže, kteří se umístili na 1., 2. a 3. místě v jednotlivých krajích.
 2. O celostátním výherci Soutěže (Cena poroty) rozhodne odborná porota, složená ze zástupců společnosti T-Mobile a partnerů soutěže, na základě posouzení všech projektů, které se umístily na 1. místě v jednotlivých krajích.
 3. O výherci on-line hlasování rozhodne veřejné hlasování na internetových stránkách Soutěže www.rozjezdy.cz v termínu od 2. 5. 2019,12:00:00 hodin SEČ, do 16. 5. 2019, 23:59:59 hodin SEČ. Každý hlasující je oprávněn využít k hlasování pouze jednu e-mailovou adresu a z každé e-mailové adresy lze hlasovat pouze jednou. V případě vícenásobných odpovědí bude každý duplicitní hlas z hlasování vyřazen. Používání jakýchkoliv mechanických, elektronických či obdobných zařízení určených k zasílání hlasů (např. automatické odesílání, soutěžní roboti) se zakazuje.
 4. Výhercem on-line hlasování se stane ten Účastník, který pro svůj projekt získá způsobem a v čase uvedenými v odst. 3. tohoto článku Pravidel nejvyšší počet hlasů. Výherce on-line hlasování bude oficiálně oznámen během celostátního vyhlášení výsledků soutěže T-Mobile Rozjezdy, které se uskuteční 30. 5. 2019. Výherci Ceny veřejnosti i výherce Ceny poroty budou po oficiálním vyhlášení také uveřejněni na webových stránkách a sociálních sítích Soutěže, T-Mobile a partnerů Soutěže.

VI. Výhry

 1. Vedle bezplatných seminářů, poradenství a komunikační podpory, zejména publicity, v souvislosti se Soutěží získá Účastník Soutěže, který se umístí na 1. místě v každém kraji České republiky, ceny, jejichž podrobný popis naleznete zde.
 2. Vedle bezplatných seminářů, poradenství a komunikační podpory, zejména publicity, v souvislosti se Soutěží získá účastník Soutěže, který se umístí na 2. místě v každém kraji České republiky, ceny, jejichž podrobný popis naleznete zde.
 3. Vedle bezplatných seminářů, poradenství a komunikační podpory, zejména publicity, v souvislosti se Soutěží získá účastník Soutěže, který se umístí na 3. místě v každém kraji České republiky, ceny, jejichž podrobný popis naleznete zde.
 4. Celostátní výherce Soutěže získá Cenu poroty, jejíž podrobný popis naleznete zde.
 5. Výherce on-line hlasování Soutěže získá Cenu veřejnosti, jejíž podrobný popis naleznete zde.
 6. K předání výher u výherců regionálních kol dojde v závěru uskutečněného regionálního semináře pro příslušný region (kraj) v místech jejich konání. Kterákoliv výhra musí být vyčerpána účelově v přímé souvislosti s činností posuzovanou v rámci Soutěže, a to přímo výhercem či jím založenou právnickou osobou, kterou zamýšlel založit v souvislosti s projektem posuzovaným v rámci Soutěže (pro účastníky dle čl. III. odst. 2. Pravidel). Výhra je považována za příjem do podnikání příslušného výherce, výherce je v souladu s příslušnými právními předpisy povinen vypořádat své daňové povinnosti s výhrou související. Kterákoliv výhra označená jako „Finanční podpora na rozvoj činnosti" musí být vyčerpána do půl roku od převzetí výhry a to výlučně na nákup produktů nebo služeb potřebných pro rozjezd podnikání jako např. výrobní prostředky, materiál, nářadí, vybavení dílny nebo prostor. Výherce zašle T-Mobile do 15. ledna 2020 zprávu s doklady jako potvrzení o čerpání částky pro účely podnikání. Výherce se zavazuje vrátit celou částku, případně tu část výhry a s ní souvisejících benefitů, které v rámci Soutěže získal v případě, že ani na výzvu T-Mobile nedoložil čerpání výhry a/nebo její části získané v rámci Soutěže pro shora uvedené účely. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že výhra označená Balíček služeb může být výherci aktivována až poté, co předloží platné IČ (které musí předložit nejpozději do 31. 8. 2019) a uzavře s T-Mobile Účastnickou smlouvu.
 7. Nesplní-li výherce kteroukoliv z podmínek Soutěže daných Pravidly anebo porušil-li Pravidla (anebo je z této skutečnosti důvodně podezřelý), nebude mu výhra přiznána ani poskytnuta. Výhra, která není přiznána anebo poskytnuta Výherci, propadá ve prospěch T-Mobile. Nepřiznáním výhry se rozumí, že na ní Účastník soutěže ztrácí nárok. Poruší-li kterýkoliv výherce Pravidla poté, co mu byla výhra přiznána a poskytnuta, je povinen výhru bezodkladně po výzvě T-Mobile vrátit, přičemž v případě služeb je povinen uhradit běžnou cenu služeb, které mu již byly poskytnuty.
 8. Nepeněžité výhry nelze vyplatit v hotovosti a nejsou soudně vymahatelné. Na výhru není právní nárok. Kterákoliv odborná porota může rozhodnout o tom, že některá z cen (nebo všechny) nebude udělena.

VII. Zpracování osobních údajů

 1. Jako účastník soutěže berete na vědomí, že pro účely účasti v soutěži, včetně kontroly plnění podmínek soutěže, informování o průběhu soutěže, případném předání výhry, bude společnost T-Mobile zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: název soutěžního projektu, jméno, příjmení, datum narození, druh oslovení, spolupracující osoba (jméno, příjmení, pozice – celkem možno vyplnit 3 osoby), název firmy, IČO, mobil, e-mail, www a Facebook stránka projektu, jiná sociální síť, kraj, obor podnikání, místo podnikání, sídlo společnosti, adresa provozovny, region místa podnikání, popř. další údaje, které nám v rámci Soutěže poskytnete. Údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání soutěže a 2 měsíce po jejím ukončení.
 2. V případě výherců regionálního kola soutěže, jednotlivých udělovaných cen nebo výherců celostátního kola budou údaje uvedené v předchozí větě zpracovávány po celou dobu trvání a konání programu T-Mobile Rozjezdy s tím, že Účastník uděluje souhlas s tím, že T-Mobile je oprávněn zveřejnit údaje v rozsahu jméno, příjmení, název soutěžního projektu a svolení s použitím fotografie nebo zvukového či obrazového záznamu pořízené v průběhu trvání Soutěže ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s informováním o Soutěži a propagace Soutěže, včetně budoucích ročníků, na webových stránkách T-Mobile a sociálních sítích používaných T-Mobile.
 3. V případě, že si Účastník nepřeje, aby jeho údaje byly zpracovávány, je třeba ukončit jeho účast v Soutěži a programu. V takovém případě budou jeho údaje smazány bez zbytečného odkladu. Ukončení účasti v Soutěži má za následek nepřiznání případné výhry anebo nedoručitelnost případné výhry.
 4. Pro úplnost se uvádí, že tzv. hromadné fotografie pořízené v průběhu Soutěže nejsou zpracováním osobních údajů a T-Mobile je oprávněn tyto bez dalšího pro účely propagace Soutěže využívat. U ostatních fotografií může Účastník svolení odvolat, s tím, že neodůvodňuje-li odvolání podstatná změna okolností nebo rozumní důvod, je takový Účastník podle zákona povinen nahradit škodu z toho T-Mobile vzniklou.
 5. Jako Účastník máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku, včetně práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o zpracování vašich osobních údajů na www.t-mobile.cz v sekci Ochrana soukromí.
 6. Pro účely zajištění soutěže zpracovávají vaše údaje i společnosti, které jsou v pozici tzv. zpracovatele, a to Proboston Creative, IČO 28948904, se sídlem Římská 1199/35, Praha 2, a AC&C Public Relations, IČO 25112716, se sídlem U Ladronky 2331/7, Praha 6.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. T-Mobile si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na webových stránkách www.rozjezdy.cz. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok účastníků soutěže na náhradu újmy či nákladů vynaložených v Soutěži.
 2. T-Mobile může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže (včetně hlasování o výherci on-line hlasování) za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže (včetně hlasování o výherci on-line hlasování), vyhrazuje si T-Mobile právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit Soutěž nebo její části (například hlasování o celostátním výherci). T-Mobile je oprávněn ověřit způsobilost účastníka účastnit se Soutěže či vyhrát výhru, a to dle těchto Pravidel i platných právních předpisů, přičemž negativní ověření má za následek nepřiznání anebo neposkytnutí výhry.
 3. T-Mobile nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 4. T-Mobile nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže a újmy, ke kterým by mohlo dojít v souvislosti s účastí v Soutěži. T-Mobile není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem či v důsledku nedostatečného pokrytí signálem.
 5. T-Mobile si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli účastníka soutěže ze Soutěže v případě, že by takový účastník soutěže porušoval Pravidla, morální či společenské zásady, či obecně závazné právní předpisy, nebo svou účastí v Soutěži ohrožoval dobrou pověst T-Mobile či jeho partnerů, anebo byl z výše uvedeného důvodně podezřelý.
 6. T-Mobile upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů a může rovněž zakládat právo T-Mobile na náhradu způsobené újmy.

Datum vydání Pravidel: 3. 1. 2019

T-Mobile Czech Republic a. s.